I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień
i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Definicje:
a) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła
18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna, bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów;
b) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego;
c) Sprzedawca – Grupa ABM Bartosz Świeżak (dalej Grupa ABM), pl. Wolności
2/1A, NIP 8951786814, REGON 302659739. Sprzedawca jest jednocześnie właścicielem
i administratorem sklepu internetowego;
d) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania towarów. Sklep internetowy dostępny jest w domenach: https://abmcentrum.pl; http://abmgrupa.com.
e) Towar- sprzęt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego;
f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio
z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są towarem nowym lub używanym
i komisowym (zgodnie z opisem), wolnym od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Znaki towarowe użyte na naszej stronie są zastrzeżone i służą
do identyfikacji oraz promocji produktów.
5. Hurtownia i Sklep stacjonarny czynne są w dni powszednie od 8
.00 do 22.00.
W soboty 9.00 do 14.00. Niedziele Hurtownia i Sklep stacjonarny są nieczynne. Sklep internetowy jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.
6. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze
w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
8. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, jednakże firma aktualnie nie jest płatnikiem VAT).
9. Zamówienia realizowane będą jedynie dla Klientów detalicznych na
adres znajdujący się na terenie Polski.
10. Przelewy pieniężne do Grupa ABM należy kierować na
rachunek bankowy w banku Inteligo:
Grupa ABM Bartosz Świeżak
pl. Wolności
2/1A
64-000 Kościan
nr konta:
51 1020 5558 0000 8802 3045 3925.
II. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię
1. Sprzedawca dochowuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia
14 września
2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203).
2. Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu.
3. Zgodnie z art.
4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
a) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
b) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji
dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
c) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię.
4. Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie.
5. Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.
III. Warunki składania zamówień i formy płatności
1. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na witrynach internetowych: https://www.abmcentrum.pl i http://www.abmgrupa.com, jak również na adres e-mail: sklep@abmcentrum.pl oraz faksem pod nr brak.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez jego publikację na stronie internetowej sklepu. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient musi kliknąć, że zapoznał się z Regulaminem, co stanowi dla Sprzedawcy informację, że Klient regulamin przeczytał i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać
24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00 realizowane będą dopiero następnego dnia roboczego.
4. Zamówienia realizowane są w ciągu
 3 dni. Jest to zależne od wyboru transportu.
5. Kupujący zobowiązany jest do podania niezbędnych danych w celu potwierdzenia zamówienia.
6. W przypadku braku zamówionych produktów lub zmianie cen, sklep, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie odbiorcy i zwrocie pieniędzy jeśli Klient zrezygnuje z zakupu z powyższego powodu.
7. Za zakupy w Sklepie internetowym Klient może zapłacić w następujący sposób:
a) przedpłata z góry na konto sklepu,
b) kartą płatniczą,
c) gotówką, płatne przy odbiorze (przesyłka za pobraniem),
d) przelewem.
8. Sklep upoważniony jest do wystawiania paragonów fiskalnych oraz faktur bez VAT.
9. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Grupa ABM wymaga podania
w odpowiednim formularzu wymaganych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
10. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje podmiot obsługujący transakcje kartami kredytowymi w danym serwisie. W tym przypadku tylko ten podmiot zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
IV. Przekazanie używanego sprzętu Klientowi
1. Towar używany po zawarciu umowy kupna-sprzedaży zostanie przekazany Klientowi.
V. Subskrypcja bezpłatnych czasopism
1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Grupa ABM wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej brak. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Grupa ABM zwracać się do czytelników po imieniu.
VI. Odpowiedzialność za wady towaru
1. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 10 ust. 1 zd. 2 tj. jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą skrócić termin gwarancji, jednakże nie poniżej jednego miesiąca.
2. Względem Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.
556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
VII. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art.
7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012,  poz. 1225), Klient ma prawo do zwrotu zakupionego
w sklepie towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w ciągu
14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
VIII. Warunki przyjęcia sprzętu do serwisu
1. Sprzedawca udziela miesięcznej gwarancji na sprzęt używany i dwuletniej na sprzęt nowy.
2. Ważne dane należy archiwizować przed oddaniem sprzętu do serwisu gdyż czynności serwisowe mogą spowodować utratę wszystkich danych na nośnikach.
3. Dokument PS (Przyjęcie do Serwisu) jest dokumentem potwierdzającym własność podzespołów wymienionych w opisie.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania archiwizacji danych znajdujących się na dyskach twardych.
5. Serwis ocenia czy sprzęt jest sprawny i podejmuje ostateczną decyzje co do wyceny kosztów naprawy sprzętu.
6. Przyjmowany do serwisu jest tylko sprzęt wolny od wad prawnych.
7. Klient, dostarczając sprzęt do serwisu, akceptuje warunki przyjęcia do serwisu.
IX. Warunki gwarancji
1. Niezgodności Towaru z zawartą z Klientem umową, w tym wady, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie w terminie
14 dni roboczych.
2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy. W przypadku wymiany sprzętu okres gwarancji biegnie od nowa.
3. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, nie spowodowane wadą tkwiącą w samym sprzęcie;
b) uszkodzenia powstałe na skutek działania zdarzeń losowych (pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych), przepięć w sieci elektrycznej i telefonicznej;
c) uszkodzenia wynikłe na skutek działania wirusów komputerowych;
d) uszkodzenia wynikłe na skutek eksploatacji sprzętu w sposób niezgodny
z zaleceniami instrukcji obsługi.
4. Naruszenie plomb gwarancyjnych lub metki numerycznej dostarczonej wraz z Towarem powoduje utratę gwarancji.
5. Warunkiem szybkiej naprawy jest dołączenie do sprzętu oryginalnego opisu, opisu usterki, oprogramowania oraz okablowania.
6. Ważne dane należy zarchiwizować przed oddaniem sprzętu do serwisu, gdyż czynności serwisowe mogą spowodować całkowita utratę danych na nośnikach.
X. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności
1. Klient decyduje o tym w jakim zakresie i czy w ogóle podać Grupa ABM swoje dane osobowe.
2. Grupa ABM na życzenie Klienta poinformuje go o tym, które jego dane osobowe są w posiadaniu Sprzedawcy.
3. Klient może swoje dane osobowe poprawić, zmienić lub usunąć w dowolnym czasie.
4. Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą nadrzędną, toteż gwarantuje on poufność i ochronę wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane w celu realizacji zamówienia.
6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej i pocztowej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki towaru.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
8. Dane osobowe Klientów są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie
z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
10. W czasie korzystania z serwisów należących do Grupa ABM Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które Klient będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień Klient będzie proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagane jest podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
11. Każdego Klienta Grupa ABM i Użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Grupa ABM obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
12. Grupa ABM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników swoich serwisów i czasopism.
XI. Niezapowiedziane wiadomości
1. Grupa ABM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności (wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych).
2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Grupa ABM rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów
(np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez Klientów Grupa ABM.
3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Grupa ABM.
4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
XII. Jawne dane osobowe
1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Grupa ABM przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane i Klient dokonujący tych wpisów akceptuje ten fakt, w przeciwnym razie powinien powstrzymać się od dokonania wpisu lub publikacji swoich danych.
2. Grupa ABM nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
XIII. Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Grupa ABM i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Grupa ABM nie podlegają Polityce Prywatności.
XIV. Partnerzy
1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Grupa ABM
2. W przypadku pytań proszę pisać na adres e-mail: biuro@abmcentrum.pl
XV. Cookies (Ciasteczka)
1. Niektóre obszary serwisów należących do Grupa ABM mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia, umożliwienia lub zakończenia danej operacji.
2. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i jego użytkownika, oraz jego danych.
3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
XVI. Wyłączenie Odpowiedzialności
1. Grupa ABM nie utożsamia się z opiniami wyrażonymi przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Każdy z użytkowników forum wyraża swoją opinię na własną odpowiedzialność.
2. Na Stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
3. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Sprzedawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku korzystania ze strony internetowej.
XVII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca przez cały okres trwania zobowiązań z umowy, w tym w czasie biegu terminu gwarancji i rękojmi, zgodnie z brzmieniem Regulaminu w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Sprzedawca może w każdym momencie zmieniać lub zaktualizować treść Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej.
3. W przypadku zmiany lub aktualizacji treści Regulaminu Klienci Grupa ABM zostaną o tych zmianach powiadomieni poprzez wiadomość e-mail.
4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
5. Regulamin obowiązuje od dnia
01.03.2014 r.